Program adaptacyjny

Adaptacja » Program adaptacyjny

 

 1. CELE
 2. MATERIAŁY POMOCNICZE
 3. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
 4. PROGRAM ZAJĘĆ DZIECI Z RODZICAMI

 

   Tworząc program adaptacyjny dla dzieci trzyletnich w przedszkolu należy pamiętać o tym, że procesowi adaptacyjnemu nie podlegają jedynie dzieci ale także ich rodzice, a nawet choć może to się wydawać dziwne, wychowawcy. Dla wszystkich wyżej wymienionych są to sytuacje nowe. Dla dziecka nowe będzie wszystko: przedszkole jako budowla i jako miejsce gdzie będzie spędzało teraz czas bez rodziców z „obcą panią” z dziećmi z którymi trzeba się będzie dzielić wszystkim jak również z którymi trzeba będzie współdziałać oraz same różnice techniczne i organizacyjne w wyglądzie sali i rozkładzie dnia. Dla rodzica nowym będzie zachowanie dziecka w innym środowisku przy nieznanej osobie jaką na początku jest wychowawca jak i sama osoba wychowawcy i współpracujących w grupie, których opiece rodzice decydują się oddać własne dzieci. Wreszcie nauczyciel, nie ma większego znaczenia czy jego doświadczenie zawodowe trwa lat naście , czy tylko kilka. Dla niego obejmowanie nowej grupy to również wielka niewiadoma, nowe dzieci, nowi rodzice , nowe oczekiwania rodziców - to wszystko składa się na wyzwanie dla wychowawcy, który będzie się starał mu sprostać. Pierwszym krokiem sprostaniu nadchodzącym wyzwaniom, a także krokiem , który ułatwi proces adaptacji do nowej sytuacji dzieciom, rodzicom i nauczycielowi jest stworzenie przez wychowawcę programu adaptacyjnego. Zaplanowane w nim działania , metody i formy mają na celu ułatwienie kontaktów pomiędzy wymienionymi uczestnikami tego programu, a co za tym idzie ułatwienie przede wszystkim dzieciom wkroczenia w kolejny, nowy etap ich życia.

 

Cele ogólny:

- Adaptacja dziecka do przedszkola.

- Przygotowanie rodziców przyszłych wychowanków do zmiany środowiska 

  przez dziecko.

 

Cele operacyjne:

 

Dziecko:

 • zmniejszyło napięcie i niepokój związany z pozostaniem w nowym środowisku, jakim jest przedszkole,
 • bez problemów rozstaje się z rodzicami, podczas przyprowadzania do przedszkola,
 • przyzwyczaiło się do przebywania z nowymi paniami w grupie, zna ich imiona,
 • czuje się bezpieczne w swojej sali, zna jej wyposażenie, korzysta z kącików zabaw,
 • zna swój znaczek indywidualny
 • zna główne pomieszczenia przedszkola, sprawnie je odnajduje i korzysta z nich,
 • coraz sprawniej wykonuje czynności samoobsługowe,
 • chętniej stosuje zwroty grzecznościowe,
 • pokonało lęk przed leżakowaniem, jedzeniem i wykonywaniem innych czynności z rozkładu dnia w przedszkolu,
 • chętniej uczestniczy w zabawach z całą grupą i nauczycielem oraz z rodzicem,
 • coraz sprawniej posługuje się przyborami, korzysta z zabawek i innych pomocy zgromadzonych w kącikach zainteresowań,
 • podejmuje próby wypowiadania się na określony temat,
 • rozwija pozytywną samoocenę i poczucie własnej wartości,
 • uczestniczy w uroczystościach i imprezach przedszkolnych.

 

Rodzic:

 • współpracuje z przedszkolem,
 • zna podłoże problemów adaptacyjnych dziecka i potrafi współdziałać w celu ich pokonania,
 • stawia wymagania wobec dziecka,
 • uczy i przyzwyczaja dziecko do zachowania w nowym dla dziecka otoczeniu,
 • wdraża dziecko do samodzielności w czynnościach samoobsługowych.

 

Metody:

 • elementy pedagogiki zabawy ułatwiające integrację grupy,
 • elementy metody Ruchu Rozwijającego W. Scherbone
 • techniki relaksacyjne,
 • opowiadanie, bajka, inscenizacja,
 • zabawy ruchowe, naśladowcze
 • praktycznego działania

 

Formy:

 • indywidualna,
 • w zespołach,
 • z całą grupą.

 

Materiały pomocnicze w realizacji programu:

 • pakiet edukacyjny „Będę przedszkolakiem” – Barbara Szoska i Beata Madej
 • „Kodeks przedszkolaka” – Katarzyna Bayer, Adam Wacławski
 • Ulotki informacyjne dla rodziców
 • Ankieta informacyjna o dziecku,
 • Artykuł dla rodziców „Razem łatwiej pokonać trudności – adaptacja dziecka w przedszkolu”
 • Plan realizacji programu adaptacyjnego,
 • Propozycja struktury spotkań,
 • Karta oceny spotkań.

 

Ewaluacja programu:

Celowość i efektywność proponowanych przez program działań należy monitorować przez cały okres procesu adaptacyjnego.

 

Sposób monitoringu:

1.     ankieta dla rodziców,

2.     ankieta informacyjna o dziecku,

3.     scenariusze zajęć integracyjnych.

4.     zdjęcia.

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

 

ZADANIA:

1.Nawiązanie kontaktu z rodzicami dzieci nowo przyjętych do przedszkola.

2.Przygotowanie rodziców do udzielenia dziecku pomocy.

FORMY REALIZACJI I TERMIN

1.Wysłanie zawiadomień o przyjęciu dziecka do przedszkola wraz z informacją dla rodziców o pierwszym zebraniu organizacyjnym.

2.Pierwsze spotkanie na terenie przedszkola z rodzicami.

 • przedstawienie oferty przedszkola,
 • nakreślenie obrazu rozwojowego dziecka 3 letniego i procesem adaptacyjnym w referacie „Razem łatwiej pokonać trudności – adaptacja dziecka w przedszkolu”
 • zapoznanie rodziców z programem adaptacyjnym,
 • wypełnienie przez rodziców ankiety dotyczącej ich dziecka (stopień samodzielności dziecka, co lubi, czego nie lubi)
 • wysłuchanie sugestii rodziców,
 • zaproszenie rodziców do udziału w spotkaniach  uczestnictwa z dziećmi w syklu spotkań na
 • w cyklicznych spotkaniach w miesiącu czerwcu i sierpniu.
 • przedstawienie i wręczenie rodzicom „Katalogu mądrego rodzica”, którego treść pozwoli rodzicom lepiej rozumieć to co powinni czynić by ułatwić swemu dziecku proces adaptacyjny.

 

PROGRAM ZAJĘĆ DZIECI Z RODZICAMI

 

ZADANIA:

1.Pierwsze kontakty dziecka z przedszkolem.

2.Powolne wycofywanie się rodziców z zajęć.

FORMY REALIZACJI I TERMIN:

1.Pierwszy dzień w przedszkolu.

-rodzice zapoznają dziecko z nauczycielką, pokazują salę,

-przyczepienie rodzicom i dzieciom identyfikatorów z imionami,

-powitanie dzieci piosenką „Dzień dobry , witam was…”

-przedstawienie dzieciom grupowej maskotki –kotka czyścioszka (nawiązanie do nazwy grupy)

-wspólny śpiew piosenki „My jesteśmy kotki dwa…”

-zachęcenie dzieci do krótkiej zabawy w Sali z opiekunami,

- wręczenie słodkich upominków dla dzieci.

2.Drugi dzień w przedszkolu.

-powitanie dzieci piosenka „dzień dobry…”

-wspólny śpiew piosenki „My jesteśmy kotki dwa”

-przywitanie z maskotką kotka czyścioszka,

-wysłuchanie opowiadania „Przyszła Kasia do przedszkola” z wykorzystaniem ilustracji,

- wyjazd pociągiem do szatni i zapoznanie dzieci z jej funkcją,

- powrót do sali i wykonanie z rodzicami kotka z papierowego talerzyka,

- wspólnie z dziećmi przyklejenie pierwszego puzzla do układanki zagadki,

-pożegnanie się piosenką „Ahoj dla wszystkich”

3.Trzeci dzień w przedszkolu

-powitanie dzieci poznanymi wcześniej piosenkami,

-zabawy z rodzicami  z wykorzystaniem „Przytulanek na dziecięce masażyki”

-zabawy integracyjne na utrwalenie imion dzieci „Mam kotka dam go…”

-zapoznanie z planszami „Co robimy w przedszkolu?” (krótkie omówienie i zachęcenie do wypowiedzi dzieci)

-zabawa Dyd. „Co jest mi potrzebne?”- dobieranie przedmiotów zgodnie z wylosowaną plansza,

-„Każdy wygrał” – wręczenie dzieciom baloników.

wspólnie z dziećmi przyklejenie drugiego puzzla do układanki zagadki,

- pożegnanie z dziećmi piosenką.

4.Czwarty dzień w przedszkolu

-przywitanie z dziećmi poznanymi już piosenkami,

-wybranie się z dziećmi do Sali zabaw ruchowych

-zabawy z rodzicami z wykorzystaniem metody W. Scherbone.

-wspólny posiłek dzieci, sprawdzenie umiejętności radzenia sobie przy stole

-wspólnie z dziećmi przyklejenie trzeciego puzzla do układanki zagadki,

- pożegnanie z dziećmi piosenką.

5.Piąty dzień w przedszkolu

-przywitanie z dziećmi poznanymi już piosenkami,

-zaproszenie na letnią łąkę: jedziemy motorem gigantem, tańczymy z gumą przy muzyce,

-opowiadanie o łące z wykorzystaniem ilustracji

-zabawa do muzyki- owady z łąki

-wykonanie wspólnie z rodzicami w grupach pracy „Letnia łąka”

-wspólnie z dziećmi przyklejenie czwartego puzzla do układanki zagadki,(odkrycie ukrytego tam –kotka czyścioszka)

-podziękowanie dzieciom i rodzicom za udział w cyklu spotkań, rozdanie ankiety ewaluacyjnej dla rodziców, a dla dzieci medali „kotka czyścioszka”

- pożegnanie z dziećmi piosenką.