Terapie

W ramach zajęć przedszkolnych dzieci objęte są opieką specjalistów: PSYCHOLOGA, PEDAGOGA, OLIGOFRENOPEDAGOGA,  LOGOPEDY I REHABILITANTA.
Rodzice mogą korzystać  z konsultacji, diagnozy i terapii na terenie przedszkola oraz  uczestniczyć w spotkaniach z psychologiem i pedagogiem.
Nasze przedszkole posiada salę do terapii integracji sensorycznej. Dysponujemy również pracownią BIOFEEDBACK.


Spotkania ze specjalistami


ZAJĘCIA Z REHABILITANTEM prowadzone się w formie indywidualnej według indywidualnie opracowanego programu terapeutycznego, uwzględniającego  wszelkie deficyty i potrzeby rozwojowe dziecka.

Logopeda – czuwa nad prawidłowym rozwojem umiejętności mowy naszych pociech. Przedszkole organizuje regularne konsultacje z logopedą dla wszystkich dzieci.
Zabawy logopedyczne to realizacja programu profilaktycznego przedszkola. Zabawy prowadzone są raz w tygodniu i a ich czas jest dostosowany do możliwości dzieci. Prowadzimy zajęcia dla dzieci od 2,5 do 6 lat. Ćwiczenia  te służą bowiem wszystkim dzieciom, zarówno tym, których mowa nie budzi zastrzeżeń, jak i tym które mówią wadliwie. W odniesieniu do pierwszych pełnią funkcję profilaktyczną, w odniesieniu do drugich zawierają ponadto elementy korekty. W ramach zajęć prowadzone są zabawy oddechowe, zabawy rozwijające sprawność narządów mownych, zabawy rozwijające słuch fizyczny i fonematyczny, ćwiczenia poprawnej artykulacji głosek oraz ćwiczenia logorytmiczne. Dzięki temu podczas zabaw stymulowany jest proces rozwoju mowy dzieci.

LOGOPEDIA – DIAGNOZA, TERAPIA, KONSULTACJE, PORADY DLA KOGO ?


Dla dzieci które :

 • nie mówią
 • komunikują się przy pomocy alternatywnych metod komunikacji
 • komunikują się głownie używając gestów
 • charakteryzuje je wolniejszy rozwój mowy niż u rówieśników
 • niewyraźnie wymawiają poszczególne głoski
 • mają nieprawidłowe brzmienie głosu
 • mają trudności z piciem i jedzeniem ( krztuszenie, wypadanie pokarmu z ust)
 • mówią zbyt wolno lub zbyt szybko
 • unikają kontaktów z rówieśnikami
 • unikają kontaktu wzrokowego


Dla dzieci i młodzieży z diagnozą :

 • Autyzm
 • Zespół Aspergera
 • Całościowe Zaburzenia Rozwojowe
 • Zespół Genetyczny
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • Niepełnosprawność intelektualna
 • Mózgowe porażenie dziecięce ( MPD)
 • Niedosłuch
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD)
 • Proste opóźnienie rozwoju mowy
 • Opóźnienie rozwoju mowy
 • Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego ( NMPK- alalia)
 • Dyslalia ( anatomiczna, funkcjonalna, słuchowa)
 • Mutyzm
 • Dyzartria
 • Afazja

W pracy terapeutycznej wykorzystujemy różne metody terapeutyczne w zależności od potrzeb pacjenta:

 • Metody AAC ((Augmentative and Alternative Communication ) – PCS, piktogramy, znaki manualne i symbole Makatonu
 • Stosowana analiza zachowania – terapia behawioralna
 • Integracja sensoryczna
 • Dotyk i Komunikacja Ch. Knill
 • Metoda TEACCH
 • Metoda Castillo Moralesa


Psycholog – dzięki współpracy z wykwalifikowanym psychologiem dziecięcym jesteśmy w stanie zapewnić prawidłowy rozwój emocjonalny naszych pociech oraz w szybkim czasie zakomunikować ewentualne problemy.
     
Terapia Integracji Sensorycznej
jest przeznaczona dla dzieci mających trudności w przedszkolu lub szkole, czyli z grupy ryzyka dysleksji, nadpobudliwych, nadruchliwych, a także dla dzieci autystycznych, niedowidzących, oraz niepełnosprawnych intelektualnie. Przed rozpoczęciem terapii należy wykonać badanie dziecka pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej.
Terapia jest określana jako naukowa zabawa. Dziecko poprzez ćwiczenia i zabawy poprawia funkcjonowanie systemów zmysłowych. Dzięki temu doskonali się koordynacja ruchowa, praksja, percepcja słuchowa, wzrokowa, mowa, czytanie, pisanie. Terapia pomaga też dziecku być mniej nadwrażliwym na dotyk, poprawia równowagę i czucie własnego ciała.

Terapia w przedszkolu prowadzona jest przez  terapeutę integracji sensorycznej. Dla każdego dziecka tworzony jest indywidualny program terapeutyczny na podstawie przeprowadzonej diagnozy. Terapia jest modyfikowana zgodnie z jej wynikami i rozwojem dziecka.
Zajęcia odbywają się w specjalnie wyposażonej sali terapeutycznej, w której możliwa jest odpowiednia stymulacja układu: przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego. W trakcie zajęć dziecku poprzez „twórczą zabawę” dostarczane są takie bodźce na jakie jego system nerwowy wykazuje największe zapotrzebowanie. Aby ćwiczenia były atrakcyjne, a jednocześnie efektywne wykorzystywane są różnorodne przybory i przyrządy jak basen z piłkami, trampolina, huśtawki, duże piłki, tzw. topek, równoważnie, tory przeszkód, przedmioty z różnymi fakturami i o różnych kształtach. Podczas terapii SI relacje zachodzące między procesami sensorycznymi (zmysłowymi) i zachowaniem ruchowym kształtują i poprawiają połączenia synaptyczne w ośrodkowym układzie nerwowym.

Biofeedback - (treningi odbywają się w formie video zabawy) doskonale sprawdzają się w diagnozowaniu i stymulacji rozwoju dzieci już od 3 roku życia. Dzieciństwo, to czas wyjątkowy. To rozwój wszystkich psychicznych funkcji, mechanizmów mowy, myślenia, pamięci, emocji, mechanizmów kontroli, za które są odpowiedzialne wyższe struktury mózgu. Treningi EEG biofeedback wykorzystują możliwości poznawcze mózgu , pomagają dzieciom radzić sobie z emocjami i stresem, wyciszają i relaksują, jednocześnie aktywując procesy myślowe, uświadamiają dziecku (i rodzicom) jakie ma ono możliwości. Świetnie przygotowują do nauki w szkole, trenują pamięć i kojarzenie, wpływają na łatwość nauki języków obcych. EEG Biofeedback stosowany jest także w terapii dysleksji, dysgrafii czy dysortografii, także u dzieci z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD i ADD), czy w zaburzeniach zachowania (agresja).

Zapraszamy: www.poradnia.waw.pl